Các tư liệu về  Giáo sư Đặng Văn Chung


Sách đã xuất bản

1. Bệnh học Nội khoa. Đặng Văn Chung. H- Y học và Thể dục thể thao. Hai tập, 1956; H- Y học, tập II, 1974; Tập I, tập 2, 1976.

2. Điều trị học Nội khoa. Đặng Văn Chung. H- Y học. Hai tập, 1971.

3. Sách tra cứu Y Dược. Đặng Văn Chung, Trương Công Quyền. H- Y học và Thể dục thể thao, tập 1, tập 2, 1973, 1976.

4. Cẩm nang cho cán bộ Y tế cơ sở. Đặng Văn Chung. H- Y học. Hai tập, 1985.

5. Điều trị học. Đặng Văn Chung. H- Y học và Thể dục thể thao, tập 2, 1970; H- Y học, tập 1, 1989.

6. Giải đáp bệnh Tim mạch. Đặng Văn Chung. H- Y học, 2000.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend