Các tư liệu về  Giáo sư Đặng Văn Chung


Các bài báo nghiên cứu

1. Hạ đường huyết tự phát. Đặng Văn Chung. In trong một số Chuyên đề Y học. H- Khoa học, số 2, 1964.

2. Hépato-nephrite aigue par bile de mylophoryngodon (Tiếng Pháp). Đặng Văn Chung, Vũ Văn Đính. Tạp chí Y học Việt Nam, 1968.

3. Bệnh người già ở Khoa Nội Bệnh viện Bạch Mai qua 435 trường hợp trong hai năm 1970 – 1971. Đặng Văn Chung, Phạm Khuê. Tạp chí Nội khoa, số 1, 1972.

4. Hyperaldostéronisme primaire on syndrome de conn (à propos de 4 cas). Đặng Văn Chung. Revue médicale, 1974.

5. Cardiopathies ischémiques an Nord Vietnam. Đặng Văn Chung. Revue médicale, 1975.

6. Tubulonéphrite aigue toxique par ingestion de bile crue de Mylopharyngodon (à propos de 11 cas). Đặng Văn Chung. Revue mesdicale, 1976.

7. Néphro- hépatite aigue toxique par ingestion de bile crue de Mylopharyngodon. Đặng Văn Chung. Revue mesdicale, 1980.