Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Tôn Tích Ái


Sách đã xuất bản

1. Địa vật lý thăm dò. Tập I. Lâm quang Thiệp, Tôn Tích Ái và cộng sự. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1979.

2. Địa vật lý thăm dò. Tập II, Tập III, Tập IV. Tôn Tích Ái và cộng sự. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1980, 1984.

3. Trọng lực và thăm dò trọng lực. Tôn Tích Ái. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

4. Phương pháp số. Tôn Tích Ái. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

5. Phần mềm toán học cho kỹ sư. Tôn Tích Ái. H- Đại học khoa học Tự nhiên, 2003.

6. Điện và từ. Tôn Tích Ái. Đại học quốc gia Hà Nội, 2005.

7. Địa từ và thăm dò từ. Tôn Tích Ái. Đại học quốc gia Hà Nội, 2006.

clinic of abortion go scraping of the uterus
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo