Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Tôn Tích Ái


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1941

Sinh tại Nghệ An.

1962

Tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1962 - 1968

Cán bộ giảng dạy trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1968 - 1972

Nghiên cứu sinh tại Liên Xô (MGU).

1972 - 1985 Cán bộ giảng dạy trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1985 - 1987 Thực tập sinh Khoa học Cao cấp tại Liên Xô (MGU).
1987 - 1991 Cán bộ giảng dạy trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1991 - 1994 Chuyên gia giáo dục đại học tại Algerie.
1994 - 2006
Cán bộ giảng dạy trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn Tin học.
2006
Nghỉ hưu.


close

Thông báo