Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Tôn Tích Ái


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Phát triển các phương pháp địa vật lý để tìm kiếm và thăm dò quặng sắt trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngôn ngữ: tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Vật lý

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1972

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva (MGU), Liên Xô


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo