Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Tôn Tích Ái


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:  4 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Vũ Lộc  An, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

2. Lưu Việt Hùng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

3. Ngô Văn Quân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

4. Trần Thị Nhàn, Khoa Sư phạm, Đại học  Quốc gia Hà Nội, 2008.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nguyễn Đức Vinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

2. Đinh Văn Toàn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

 

 

close

Thông báo