Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Quá trình tộc người hiện nay ở Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Dân tộc học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1986

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Lêningrad, Liên Xô.

close

Thông báo