Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp


Các đề tài nghiên cứu

1. Vấn đề con người của cư dân ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp cận từ khía cạnh của Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đề tài cấp Nhà nước, 1999-2000. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

2. Cộng đồng cư dân ở Úc và tác động của những chính sách của thực dân Anh và chính phủ Úc đối với sự phát triển của họ. Đề tài cấp Trường Đại học, 2000-2001. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

3. Sự thích ứng của cư dân ven đô thành phố Hồ Chí Minh với những biến đổi kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa. Đề tài cấp Trường Đại học, 2000-2002. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu thực trạng kinh tế-xã hội và những giải pháp giảm nghèo ở người Khmer tỉnh Sóc Trăng. Đề tài cấp Trường Đại học, 2000-2002. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu quá trình và thực trạng kinh tế-xã hội của dân di cư tự do nhằm đề xuất giải pháp ổn định và nâng cao đời sống, định hướng cho sự phát triển của cộng đồng ở Tây Nguyên. Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia, 2003-2005. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu những vấn đề cấp bách về kinh tế-xã hội và quan hệ dân tộc ở tỉnh Đắc Lắc. Đề tài cấp Trường Đại học, 2005-2007. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Đề tài cấp Trường Đại học, 2007-2008. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

8. Những biến đổi xã hội của nông dân người Việt trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Trường Đại học, 2008-2010. Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm).

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend