Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp


Các bài báo nghiên cứu

1. Về tổ chức xã hội và quan hệ dòng họ của người Pa cô ở Bình-Trị-Thiên. Nguyễn Văn Tiệp. Tạp chí Dân tộc học, 1976.

2. Những đặc điểm cảnh huống tộc người của người Thổ và các khuynh hướng phát triển tộc người. Nguyễn Văn Tiệp. Tạp chí Dân tộc học, 1990.

3. Tết năm mới ở Nhật Bản. Nguyễn Văn Tiệp. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 1994.

4. Vấn đề giảm nghèo gắn liền với việc bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Nguyễn Văn Tiệp. In trong: Kỷ yếu Hội thảo “Bài học kinh nghiệm và thực tiễn giảm nghèo với cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam vCanada”, 2002.

5. Vai trò của sư sãi Khmer trong công tác phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Nguyễn Văn Tiệp. In trong: Kỷ yếu Hội thảo “Một số vấn đề giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số”, 2002.

6. Phân tích tác động của di dân đến sự suy giảm tài nguyên môi trường ở Tây Nguyên. Nguyễn Văn Tiệp. In trong: Kỷ yếu Hội thảo “Hiện đại và động thái của truyền thống Việt Nam: Những cách tiếp cận Nhân học”, 2007.

7. Các quá trình văn hóa tộc người của các cư dân bản địa Tây Nguyên. Nguyễn Văn Tiệp. In trong: Kỷ yếu Hội thảo "Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Nguyên", 2007.

8. Tìm hiểu những nhân tố kinh tế, xã hội và văn hóa dẫn đến hiện tượng hôn nhân xuyên quốc gia Hàn - Việt. Nguyễn Văn Tiệp. In trong: Kỷ yếu Hội thảo “Hôn nhân đa văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa”, 2008.

close

Thông báo