Đăng ký làm Tình nguyện viên cho Trung tâm

Ðể có nhiều ưu tiên trên CPD, bạn phải đăng ký trước. Xin khai báo những thông tin cần thiết ở dưới để hoàn tất việc đăng ký.
Vui lòng đọc Thỏa Thuân Sử Dụng và Quy Định Bảo Mật của CPD.vn  trước khi đăng ký

THỎA THUẬN SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỊNH BẢO MẬT CỦA CPD

 

 

 

Tôi đã đọc những thỏa thuận trên và đồng ý (Đến trang đăng ký tình nguyện viên)

Quay lại
close

Thông báo