Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Lê Phú

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Võ Lê Phú
Ngày, tháng, năm sinh : 09/06/1971
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=522