Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Khanh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Vĩnh Khanh
Ngày, tháng, năm sinh : 17/10/1974
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=2953