Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trương Hoàng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Trương Hoàng
Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :