Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Tấn Phong
Ngày, tháng, năm sinh : 24/07/1969
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=521
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus