Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Huỳnh Quyền
Ngày, tháng, năm sinh : 02/06/1972
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kỹ thuật dầu khí
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=2710
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do