Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Liên Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Liên Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 15/11/1964
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nữ
Quê quán : tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://sbft.hut.edu.vn/user/index.php?module=depart&action=detailNews&dpId=11&sdpId=79&tnId=37&language=vi; http://118.107.69.149/opac/