Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Chi Mai

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lương Chi Mai
Ngày, tháng, năm sinh : 1958
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nữ
Quê quán : thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Kovalevskaia năm 2010.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.ictu.edu.vn/C%C3%B4ngkhaiCSGD/%C4%90i%E1%BB%81uki%E1%BB%87n%C4%91%E1%BA%A3mb%E1%BA%A3oCLGD/L%C3%BDl%E1%BB%8Bchgi%E1%BA%A3ngvi%C3%AAn/tabid/278/CategoryId/406/Default.aspx
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo