Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quang Á

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Quang Á
Ngày, tháng, năm sinh : 1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Thái Bình
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.ictu.edu.vn/C%C3%B4ngkhaiCSGD/%C4%90i%E1%BB%81uki%E1%BB%87n%C4%91%E1%BA%A3mb%E1%BA%A3oCLGD/L%C3%BDl%E1%BB%8Bchgi%E1%BA%A3ngvi%C3%AAn/tabid/278/CategoryId/406/Default.aspx
close

Thông báo