Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tú Châu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Tú Châu
Bí danh : Hoàng Vũ, Hiếu Anh, Trần Thị Minh
Ngày, tháng, năm sinh : 20/09/1935
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Tỉnh Nam Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: politics.ntu.edu.tw/RAEC/comm2/InterviewV%20Pham%20Tu%20Chau.pdf; Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo