Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quy

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Quy
Ngày, tháng, năm sinh : 02/01/1978
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học vật liệu
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.itims.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=453:nguyen-van-quy&catid=93:can-b-ptn-nc-phat-trin-va-ng-dng-cm-bin-nano&Itemid=114