Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Khoa Sơn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Khoa Sơn
Ngày, tháng, năm sinh : 16/10/1948
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Huế.
Những nét tiêu biểu :