Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Hùng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh : 13/12/1974
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học,Hóa thực phẩm
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Những nét tiêu biểu :

<p>&#160;</p>

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=6115