Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản Thành Thơ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Quản Thành Thơ
Ngày, tháng, năm sinh : 07/04/1976
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=548; http://www.cse.hcmut.edu.vn/~qttho/doku.php?id=publications